Inwentaryzacja powykonawcza


Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku, uzbrojenia, sytuacji

  • budynków i budowli
  • uzbrojenia: wody, kanalizacji, gazu, energii i innych…

Inwentaryzacja powykonawczaGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonywana jest w celu określenia kształtu i położenia obiektów budowlanych. Na podstawie inwentaryzacji wprowadza się zmiany na mapie zasadniczej, w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz w ewidencjach sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  Jej wyniki załącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zlecenie wykonania inwentaryzacji należy do obowiązków inwestora i powinno nastąpić w chwili umożliwiającej geodecie bezpośredni pomiar urządzeń i obiektów, czyli w przypadku uzbrojenia terenu – przed zasypaniem wykopu. Wynikiem prac geodety jest mapa inwentaryzacji oraz odpowiednia dokumentacja przekazywana do organów państwowych. Czas oczekiwania na mapę inwentaryzacji powykonawczej wynosi około 1 miesiąca od dnia złożenia przez geodetę dokumentacji do starostwa.

Koszt:

  • wycena indywidualna – proszę o kontakt